Imavere Põhikooli tegemistest aastatel 2007-2011

Imavere Põhikool algusaastaks loetakse 1827. Vaadeldud perioodi algul sai tähistatud kooli 180. juubelit.
Koolielu oli kavandatud sel perioodil 2006 aastal koostatud arengukava järgi. Kooli tegevust analüüsis kogu kollektiiv esimest korda sisehindamiseprotsessi läbi.
Viimase viie aasta jooksul on laste arv olnud kõikuv- algul langev (97-lt 79 le) seejärel veidi tõusev (82-85 ).
Imavere põhikooli on ajavahemikul 2007-2011 lõpetanud 61 noort. Sel perioodil lõpetas kooli kõige suurem klass 21 õpilast, teadaolevalt ligi pool sajandit tagasi oli lõpetajaid rohkem. 2010 aastal lõpetas kooli ainult poiste klass.

  2010 a. lõpetajad

Põhikooli lõpetanute arv alustanute arvust on püsinud 100%. Võrreldes vabariigi keskmisega on kooli tulemus peaaegu 10 % parem. Edasiõppijate arv on kolmel viimasel aastal 100% püsinud. Klassikursuse kordajate osakaal on neljal viimasel aastal püsinud alla 2,6% (kahel viimasel aastal alla 1,1%).
Oma kooli tunde rõhutamiseks ja koosviibimistele pidulikkuse lisamiseks lauldakse igal sobival võimalusel õpetaja Krista Tiitmaa poolt loodud koolilaulu „Minu kool on Imaveres…― (2004). Koolil on oma logo, mida kasutatakse suurel ja väikesel tänukirjal, lõputunnistuse kaanel ning kingitustel ja meenetel.
Peale igapäevase õppimise tegelevad Imavere Põhikooli lapsed ka liikumisega, rahvatantsu, koorilaulu, kunsti ja spordiga. Käiakse igal aastal maakonna laulu- ja tantsupeol ning käidi kahel korral ka vabariiklikul koolinoorte laulu- ja tantsupeol. Tegutsevad huviringid on lastekoor 1-4 klass, mudilaskoor 5-9 klassi tüdrukud, rahvatants 1-.2 klass (Piilikesed), rahvatants 3.-4. klass (Päkakesed), korvpall 2.-5. klassi tüdrukud ja 6.-9. kl. tüdrukud, korvpall 4.-9. kl. poisid, saalihoki 1.-5. kl. poisid, algklasside näitering, Kunstikoda, käsitöö ja kodundus 5.-9. klass, liiklusring. Lisaks tegutsevad aineringid ja olümpiaadideks ettevalmistus.
Olümpiaadidel ja akadeemilistel õpilasvõistlustel osalevate õpilaste arv on märgatavalt kasvanud: 2008/09 õa osales 45% õpilastest. 2007 aastast on Imavere Vallavalitsuse poolt tunnustatud tublimaid õppureid. Rõõm on tõdeda, et aasta aastalt premeeritavate arv on kasvanud.
2010 a.toimus uue hoolekogu valimine. Valituks osutusid Heino Keskküla, Inna Kaik, Maiki Meerbach, Reima Nõmmik, Tiina Lohur, Heidi Arula.
Imavere põhikooli personalina on neil aastatel töötanud ja lahkunud 18 töötajat, nendest kaheksa õpetajat, viis ringijuhti, neli tugipersonali töötajat. Enim on vahetunud poiste tööõpetuse ja kehalise kasvatuse õpetajad. Sel perioodil töötasid Imavere Põhikoolis õpetajatena Ingrid Asser, Marge Johanson, Katrin Ellram, Kaja Kaju, Liana Kolodinskaja, Tarmo Kannik, Jane Kivisalu, Ille Krimm, Tiina Lohur, Signe Mitt, Kersti Noormägi, Milvi Nõmmik, Reima Nõmmik, Amino Põldau, Elena Rattur, Ann Roots, Innar Rohtsalu, Margit Reinpõld, Andres Roosa, Linda Stamm, Siiri Tamm, Raivo Tamm, Kuuno Tiitus, Kersti Verrev, Monika Vette, Inga Väli, Lili Välimäe.
Tugipersonalina töötasid Viiu Kask, Malle Siilak, Marje Erik, Elvi Morozova, Merle Raukas, Sirje Postak, Maili Orgma, Eneli Vigor, Vallo Must, Lauri Loog, Areelika Tähtla, Elvi Veskimäe.
Nõutava kvalifikatsiooniga õpetajate arv koolis (ametikohtade põhjal) on aastatega kasvanud ja on vabariigis kõrgem kui sarnastes koolides. 100%-lisest eesmärgi täitmisest lahutab vaid muusikaõpetaja nõutavast madalam kvalifikatsioon. Ta on sel õppeaastal lõpetamas tasemekoolitust TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias. Viimastel aastatel on Imavere Põhikoolis alustanud töötamist ka noored õpetajad.
Koolimaja vana osa on renoveeritud oma jõududega. Võimalustel on osaletud erinevates projektides.
Parandati IT-vahendite baasi asutuses, igas klassis (algklassid, aineklassid) on arvuti koos interneti kasutusvõimalusega, üheksas klassis on statsionaarselt projektor. Igapäevaselt edastatakse infot lapsevanemale E-kooli ja kodulehe abil.
Aastatel 2007-2010 on uuendatud algklasside osas koolimööbel, muusikaklassi mööbel ja õppeköögi sisustus. 2007 aasta suvel teostati koolimaja vanaosal teise korruse remont (WC-d, koridor), vahetati nelja klassiruumi valgustid ja raamatukogu aknad. Augustis 2008 osteti sööklasse kartulikoorimismasin ja renoveeriti maja vana osa keldrikorruse koridori valgustus ning soojavee süsteemi – tulemuseks vee, sooja, elektrienergia kokkuhoid ja hästi valgustatud töökeskkond. Õpet soodustava keskkonna loomiseks on soetatud poiste tööõpetuse läbiviimiseks elektrilisi tööriistu, kehalise kasvatuse õppe tarvis spordivahendeid (saalihoki väravavahi kaitseriietus, kuulid, rõngad jmt.), muusikaõpetuses plokkflööte, käsitöös ja kodunduses nõudepesumasin, seinatabelid ning toidunõusid.
Õppevahendite kaasajastamise tarvis on loodud võimalus lamineerimiseks. Seoses omaniku rahaliste vahendite vähesusega ei soetatud 2009 aastal inventari ega saadud jätkata koolimaja renoveerimistöödega.
Võib öelda, et antud periood koolielust on olnud tegevuste rohke ning loodame, et järgmised 5 aastat oleks hariduselu Imavere Põhikoolis sama tulemuslik või veel tulemuslikum.
 
Raivo Tamm
Imavere Pk direktor