Imavere Põhikooli tegemistest aastatel 2007-2012


Imavere Põhikool algusaastaks loetakse 1827. Sel aastal 7.detsembril tähistame kooli 185. juubelit. Iga kooli aastapäeva paiku on sobilik heita pilk tagasi viimase viie aasta tegemiste üle ja teha kokkuvõtted.

Ajavahemikul 2007-2012 on Imavere põhikooli lõpetanud 70 noort. Sel perioodil lõpetas kooli kõige suurem klass -  21 õpilast. Teadaolevalt ligi pool sajandit tagasi oli lõpetajaid rohkem. Viimase viie aasta jooksul on laste arv olnud kõikuv: algul langes 97-lt 79-le, seejärel tõusis 82-le.

Põhikooli lõpetanute arv alustanute arvust on püsinud 100%. Võrreldes vabariigi keskmisega on see tulemus 10 % parem. Edasiõppijate arv on kolmel viimasel aastal 100% püsinud. Klassikursuse kordajate osakaal on neljal viimasel aastal püsinud alla 2,6% (kahel viimasel aastal alla 1,1%).

Oma kooli tunde rõhutamiseks ja koosviibimistele pidulikkuse lisamiseks lauldakse igal sobival võimalusel õpetaja Krista Tiitmaa poolt loodud koolilaulu „Minu kool on Imaveres…― (2004). Koolil on oma logo, mida kasutatakse suurel ja väikesel tänukirjal, lõputunnistuse kaanel ning kingitustel ja meenetel.

Peale igapäevase õppimise tegelevad Imavere Põhikooli lapsed ka liikumisega, rahvatantsu, koorilaulu, kunsti ja spordiga. Igal aastal osaletakse maakonna laulu- ja tantsupeol ning kahel korral on osaletud ka vabariiklikul koolinoorte laulu- ja tantsupeol. Huviringidest tegutsesid vaadeldaval perioodil mudilaskoor, lastekoor, rahvatants 1-.2 klass (Piilikesed), rahvatants 3.-4. klass (Päkakesed), korvpall 2.-5. klassi tüdrukud ja 6.-9. kl. tüdrukud, korvpall 4.-9. kl. poisid, saalihoki 1.-5. kl. poisid, algklasside näitering, Kunstikoda, käsitöö ja kodundus 5.-9. klass, liiklusring. Lisaks tegutsevad aineringid ja olümpiaadideks ettevalmistus.

Olümpiaadidel ja akadeemilistel õpilasvõistlustel osalevate õpilaste arv on märgatavalt kasvanud. 2007 aastast on Imavere Vallavalitsuse poolt tunnustatud tublimaid õppureid. Rõõm on tõdeda, et aasta aastalt premeeritavate arv on kasvanud.

2010 a.toimus uue hoolekogu valimine. Valituks osutusid Heino Keskküla, Inna Kaik, Maiki Meerbach, Reima Nõmmik, Tiina Lohur, Heidi Arula.

Imavere põhikooli personalina on neil aastatel töötanud ja lahkunud 18 töötajat, nendest kaheksa õpetajat, viis ringijuhti, neli tugipersonali töötajat. Enim on vahetunud poiste tööõpetuse ja kehalise kasvatuse õpetajad. Sel perioodil töötasid Imavere Põhikoolis õpetajatena Ingrid Asser, Marge Johanson, Katrin Ellram, Kaja Kaju, Liana Kolodinskaja, Tarmo Kannik, Jane Kivisalu, Ille Krimm, Tiina Lohur, Signe Mitt, Kersti Noormägi, Milvi Nõmmik, Reima Nõmmik, Amino Põldau, Elena Rattur, Ann Roots, Innar Rohtsalu, Margit Reinpõld, Andres Roosa, Jana Roosimägi, Linda Stamm, Siiri Tamm, Raivo Tamm, Kuuno Tiitus, Kersti Verrev, Monika Vette, Inga Väli, Lili Välimäe.

Tugipersonalina töötasid Viiu Kask, Malle Siilak, Marje Erik, Elvi Morozova, Merle Raukas, Sirje Postak, Maili Orgma, Eneli Vigor, Vallo Must, Lauri Loog, Areelika Tähtla, Elvi Veskimäe.

Nõutava kvalifikatsiooniga õpetajate arv koolis (ametikohtade põhjal) on aastatega kasvanud ja on võrreldes sarnaste koolidega keskmisest kõrgem.  

Koolimaja vana osa on renoveeritud oma jõududega. Võimalustel on osaletud erinevates projektides.

Parandati IT-vahendite baasi asutuses, igas klassis (algklassid, aineklassid) on arvuti koos interneti kasutusvõimalusega, üheksas klassis on statsionaarselt projektor. Igapäevane infovahetus lastevanematega toimub E-kooli ja kodulehe vahendusel.

Aastatel 2007-2010 on uuendatud algklasside osas koolimööbel, muusikaklassi mööbel ja õppeköögi sisustus. 2007 aasta suvel teostati koolimaja vana osa teise korruse remont (WC-d, koridor), vahetati nelja klassiruumi valgustid ja raamatukogu aknad. Augustis 2008 osteti sööklasse kartulikoorimismasin ja renoveeriti maja vana osa keldrikorruse koridori valgustus ning soojavee süsteemi – tulemuseks vee, sooja, elektrienergia kokkuhoid ja hästi valgustatud töökeskkond. Koolimaja ümbrus ja koridorid on saanud videovalve (2010-2011). Kaasaegse õppekeskkonna arendamiseks on soetatud poistele elektrilisi tööriistu, kehalise kasvatuse tarvis spordivahendeid, muusikaõpetuseks plokkflööte, käsitöö ja kodunduse klassi nõudepesumasin jm.

Õppevahendite kaasajastamise tarvis on loodud võimalus lamineerimiseks. Seoses kooli pidaja rahaliste vahendite vähesusega ei soetatud 2009-2012 aastal inventari ega jätkatud koolimaja renoveerimistöödega.

Võib öelda, et antud periood koolielust on olnud tegevusrohke ning loodetavasti on hariduselu Imavere Põhikoolis edaspidi sama tulemuslik või veel tulemuslikum.


Raivo Tamm
Imavere Põhikooli direktor