Imavere kool on liitunud „Kiusamisest vaba kool“

projektiga


Imavere Põhikooli kodukord:
                                                    http://imaverepk.ee/tookorraldus/kodukord 

Spordivõistluste tulemustega saab aasta läbi tutvuda siin

Hoolekogu protokollide ja tegevustega saab tutvuda siin

TEATED 

Kooli siseruumides liigutakse sisejalatsites. Palume võtta kaasa vahetusjalanõud. See on meie kõigi tervise ja kooli heakorra huvides. Meile meeldib, kui maja on puhas. Kui kehalise kasvatuse tund toimub õues, siis kehalisest tulles jäetakse jalanõud võimla koridori riiuli juurde või garderoobi. Läbi koridoride palume välisjalanõudega mitte kõndida. Kui kehalise tund toimub võimlas, on vaja kaasa võtta saalijalanõud.


Kui õpilane puudub 1. tunnist ja jõuab kooli hiljem, siis tuleb õpilasel endal minna sööklasse ütlema, et temaga arvestataks laua katmisel.


Ainekonsultatsioonide ajad on kirjas konsultatsiooniplaanis. Igal õpilasel on õigus saada konsultatsiooni aineõpetajalt. Mitterahuldavate õpitulemuste korral on võib aineõpetaja kohustada õpilast osalema ainekonsultatsioonides. Õpetaja kirjutab vastavasisulise teate õpilase e-kooli märkustesse ja õpilasel on sellisel juhul kohustus konsultatsioonitunnis osaleda. Alus: PGS § 58 Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine õpilase suhtes (3) 10) pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul.