Arenguvestluste läbiviimise kord


1. Lähtuvalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahv 351-le viiakse vähemalt üks kord õppeaasta jooksul õpilasega koolis läbi arenguvestlus. 9.klassis viiakse arenguvestlused läbi esimesel poolaastal.

 2. Arenguvestluse läbiviimise eesmärk on lapse arengu toetamine. Arenguvestlus annab võimaluse süsteemse ja personaalse kontakti loomiseks iga õpilase ja lapsevanemaga. See on õpilase, vanemate ja õpetaja ühine kohtumine. Erandina võib see olla ka lapse ja õpetaja või lapsevanema ja õpetaja kohtumine.

 3. Arenguvestlust on soovitav pidada koolis.

 4.Arenguvestluse ajaks on nii õpilane, lapsevanem kui õpetaja läbi mõelnud, mida soovitakse arutada seoses õpilase isikliku arenguga. Seda läbimõtlemist kergendab ettevalmistusleht.

 5. Arenguvestlus on arvamuste vahetus, mis peaks viima üksteise paremale mõistmisele, suurendama õpilase õpitahet ning entusiasmi.

 6. Arenguvestlusel tehakse kokkuvõtteid möödunud perioodist.

 7.Saavutatut esile tuues võrreldakse last tema endaga, mitte teistega. Saavutuseks võib olla mistahes asi, milles laps on tubli olnud ka väljaspool kooli.

 9. Arenguvestlusel sõlmitakse kokkulepped edaspidiste tegevuste suhtes ja lepitakse kokku eeloleva perioodi eesmärkides.

 10. Arenguvestluse käigus kerkinud küsimustes, mida klassijuhataja ei ole pädev lahendama, kaasatakse juhtkonna esindajad, aineõpetajad, parandusõppe õpetaja, psühholoog, huvijuht.

 11. Arenguvestluse läbiviija dokumenteerib arenguvestluse. Üles tähendatakse kõige tähtsam, eriti otsused ja kokkulepped. Dokumente säilitab arenguvestlust läbi viinud õpetaja.

 12. Klassijuhatajale arenguvestlusel teatavaks saanud informatsioon on konfidentsiaalne ja ei kuulu ilma täiendava vestlusel osalejate kokkuleppeta avaldamisele kolmandatele isikutele.

 13. Õppeperioodi lõpul annab klassijuhataja läbiviidud arenguvestlustele hinnangu, täites klassijuhataja tagasiside küsimustiku.


Läbi arutatud ja heaks kiidetud Imavere Põhikooli õppenõukogu koosolekul 4.oktoobril 2005.a. protokoll nr 2. Kinnitatud Imavere Põhikooli direktori 05.okt. 2005. a. käskkirjaga nr 2.