Imavere Põhikoolis kasutatakse E- kooli alates 2006. aastast.

E- kooli saab siseneda siin


Kinnitatud õppenõukogus 30.08.2011

Hindamise põhimõtted Imavere Põhikoolis

 1. Hindamise korraldus lähtub Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest (RTI, 05.07.2010, 41, 240), HTM määrusest Õpilase hindamise, järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord (RTL 2006, 83, 1518) ja Põhikooli riiklikust õppekavast (RTI, 11.02.2010, 6, 22).
 2. Ainekavas kirjeldatud õpitulemusi hinnatakse 2.-9. klassis numbriliste hinnetega viiepallisüsteemis, kus hinne «5» on «väga hea», «4» – «hea», «3» – «rahuldav», «2» – «puudulik» ja «1» – «nõrk». Esimeses klassis kasutatakse esimesel poolaastal sõnalisi hinnanguid, mille põhimõtted sätestatakse ainekavades. Teisel poolaastal hinnatakse 1. klassis numbriliste hinnetega.
 3. Hindamine lähtub kõikides ainetes õppe-eesmärkidest. Numbriline hinne näitab nõutava õpitulemuse ja saavutatud õpitulemuse suhet.
 4. Hindamisel arvestatakse ainult õpitulemust. Õpilase hoolsuse, püüdlikkuse, tehtud töö hulga, käitumise, hoiakute, väärtushinnangute vms kohta antakse suulisi/kirjalikke sõnalisi hinnanguid.
 5. Kõiki õppeaineid hinnatakse ühesuguste põhimõtete järgi, ainespetsiifikast tulenevad erinevused kajastuvad ainekavades kirjeldatud õpitulemustes.
 6. Õpetaja valib hindamise objektid ja hindamisvahendid ja fikseerib need töökavas. Õpetaja otsustab, kuidas hindeid kasutatakse kokkuvõtval hindamisel.
 7. Õpetaja selgitab õpilastele õppeaasta/veerandi/uue õppeülesande eel õppekava nõudeid, oodatavaid õpitulemusi, hindamistingimusi, hinnete osakaalu.
 8. Õppeülesannet/ teemat kokku võttev (kontroll-) töö kantakse e-kooli kontrolltööde plaani. Õpilasel tohib päevas olla reeglina ainult üks kontrolltöö. Erandeid tehakse poolte kokkuleppel.
 9. Õpilane on hindamisel võrdsetes tingimustes teistega.
 10. Hindamise aeg, koht ja viis on ette teatatud ja kõigile õpilastele ühesugune. Mõjuval põhjusel koolist puudunud õpilased sooritavad hinnatava töö õpetaja määratud tähtajaks hiljemalt õppeveerandi lõpuks.
 11. Hinnatavad õppeülesanded on kohustuslikud kõigile õpilastele. Põhjuseta sooritamata /tähtajaks tegemata töö hinnatakse „nõrgaks“ („1“).
 12. Õpetaja vastutab hinde objektiivsuse eest.
 13. Pärast õpitulemuste hindamist on õpilasel õigus saada selgitusi hinde kohta.
 14. Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine õpilase poolt, võib kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust hinnata hindega „nõrk“ („1“).
 15. „Puudulikke“ („2“) ja „nõrku“ („1“) hindeid püütakse ennetada. Nimetatud hindeid saab parandada, kui õpilane on täitnud kõik õpitulemuste saavutamiseks vajalikud ülesanded, on vastu võtnud kooli poolt pakutava õpiabi ega ole põhjuseta puudunud.
 16. Kokkuvõttev hindamine veerandi/poolaasta lõpul põhineb e-kooli kantud hinnetel ning iseloomustab kooli õppekava nõuete täitmist nimetatud perioodil.
 17. Kokkuvõttev hinne ei kujune hinnete aritmeetilise keskmisena, vaid peegeldab hinnete osakaalu.
 18. Kokkuvõtva hinde võib panemata jätta, kui õpilane on põhjusega puudunud üle 50% vastava aine tundidest või tal on sellest tulenevalt sooritamata planeeritud hinnatavad õppeülesanded. Välja panemata kokkuvõtvatest hinnetest informeerib klassijuhataja õppenõukogu. Õpilasele leitakse sobiv tugisüsteem võlgnevuste likvideerimiseks.
 19. Aastahinde aluseks on kokkuvõtvad hinded. Kokkuvõtva hindamise sagedust kirjeldatakse ainekavades.
 20. Õpilasele, kellel on mõni veerand/poolaasta hindamata ning kes pole hindelisi töid sooritanud õppeaasta lõpuks, pannakse aastahinne pärast täiendavat õppetööd.
 21. Õpilase täiendavale õppetööle jätmise või järgmisse klassi üleviimise otsustab õppenõukogu. Iga juhtum vaadeldakse eraldi ja lähtuvalt probleemist.
 22. Õpilase hindamisel tekkinud eriarvamustes püüavad vaidlevad pooled ise kokkuleppele jõuda. Vajadusel lahendab koolijuht vaidluse koos asjaosalistega. Hinde muutmine kuulub õpetaja ainupädevusse. Õpilasel on seadusest tulenevalt vaide esitamise õigus.
 23. Õpilase ja vanemate hinnetest ja hinnangutest teavitamise kord sätestatakse kooli kodukorras.