Lisa 1

Hindamise põhimõtted Imavere Põhikoolis

 

Imavere Põhikooli õpilaste käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtted ja kord

 

Alus: PGS RTI, 05.07.2010. Õpilase hindamise, järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord HTM määrus nr 41, 16.11.2006.

 

  1. Käitumise ja hoolsuse hindamise eesmärk on:

1.1. Suunata õpilast järgima üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ning täitma kooli kodukorra nõudeid;
 1.2. Motiveerida õpilast hoolikalt täitma õppeülesandeid.

  1. 1.–3. kooliastmel hinnatakse õpilase käitumist ja hoolsust.
  2. Käitumise ja hoolsuse hindamisel lähtutakse Imavere Põhikooli õppekava ning kooli kodukorra nõuetest.
  3. Käitumise hindamise aluseks on kooli kodukorra täitmine ning üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine koolis. Hoolsuse hindamise aluseks on õpilase suhtumine õppeülesannetesse: kohusetundlikkus, töökus ja järjekindlus õppeülesannete täitmisel.
  4. Käitumist ja hoolsust hinnatakse hinnetega «eeskujulik», «hea», «rahuldav» ja «mitterahuldav».
  5. Käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtteid tutvustab õpilasele klassijuhataja. Info on kättesaadav kooli kodulehel.
  6. Käitumise hindamine

7.1.       Käitumishindega "eeskujulik" hinnatakse õpilast, kellele üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine on harjumuspärane igas olukorras, kes täidab kooli kodukorra nõudeid eeskujulikult ja järjepidevalt.

7.2.       Käitumishindega "hea" hinnatakse õpilast, kes järgib üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ning täidab kooli kodukorra nõudeid.

7.3.       Käitumishindega "rahuldav" hinnatakse õpilast, kes üldiselt järgib üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ning täidab kooli kodukorra nõudeid, kuid kellel on esinenud eksimusi.

7.4.       Käitumishindega "mitterahuldav" hinnatakse õpilast, kes ei täida kooli kodukorra nõudeid, ei allu õpetajate ega lastevanemate nõudmistele ega järgi üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme. Õpilase käitumise võib hinnata "mitterahuldavaks" ka korduva (kolme ja enam tundi) põhjuseta puudumise korral või üksiku õigusvastase teo või ebakõlbelise käitumise eest.        

  1. Hoolsuse hindamine  

8.1.       Hoolsushindega "eeskujulik" hinnatakse õpilast, kes suhtub õppeülesannetesse alati kohusetundlikult, õpib kõiki õppeaineid võimetekohaselt, on õppeülesannete täitmisel töökas ja järjekindel ja viib alustatud töö lõpuni.

8.2.       Hoolsushindega "hea" hinnatakse õpilast, kes suhtub õppeülesannetesse kohusetundlikult, on töökas ja järjekindel õppeülesannete täitmisel, hoolikas ning õpib võimetekohaselt.

8.3.       Hoolsushindega "rahuldav" hinnatakse õpilast, kes üldiselt täidab oma õppeülesandeid, kuid ei ole piisavalt töökas ja järjekindel õppeülesannete täitmisel ega õpi oma tegelike võimete kohaselt.

8.4.       Hoolsushindega "mitterahuldav" hinnatakse õpilast, kes ei õpi võimetekohaselt, suhtub õppeülesannetesse lohakalt ja vastutustundetult. Klassijuhataja põhjendab hinde õpilase klassitunnistusel.

  1. Käitumise ja hoolsuse hindamise korraldus

9.1.       Käitumist ja hoolsust hindab klassijuhataja koostöös aineõpetajatega

9.2.       Põhikooliõpilaste käitumist ja hoolsust hinnatakse igal õppeveerandil.

9.3.       Käitumise- ja hoolsushinded märgitakse klassipäevikusse ja klassitunnistusele, käitumishinne ka õpilasraamatusse.

9.4.       Käitumise aastahindeks pannakse „mitterahuldav” kooli õppenõukogu otsuse alusel. Selleks esitab klassijuhataja õppenõukogule põhjenduse.

 

Vastu võetud õppenõukogus 08.04.2013.