Imavere kool on liitunud „Kiusamisest vaba kooli“ projektiga

Tegelikult on teema lasteaiast tuttav vähemalt neile õpilastele, kes käesoleval sügisel esimesse klassi tulid. Lastega tulevad lasteaiast kaasa ka väikesed sõbrad – karud. Ka teise ja kolmanda klassi lapsed saavad endale sõbrad karud ja nendegi õpetajad hakkavad metoodikat jõudumööda klassi igapäevategevustesse lõimima.

Et programmi rakendada, selleks läbisid kõik algklassiõpetajad suvel vastava koolituse. Sellele eelnes kevadvaheajal õpetajatekollektiivi koolitus väärtuskasvatuse teemal. Sotsiaalpedagoogina osalesin kevadel Tartus õpilaste väärtusarutelude läbiviimise koolitusel. Olen õpitut ka kolleegidega jaganud ja mõnes klassis arutelusid läbi viinud. Selleks on koolil olemas „Väärtuste mäng“ eraldi suurematele ja väiksematele õpilastele ning loodame seda käesoleval aastal mängida nii klassijuhatajatundides kui muudes ühistegevustes.

Selleks, et hiljem hinnata metoodika rakendamise tulemuslikkust,  viidi 2015 kevadel lastekaitseliidu tellimusel koolides (ka meie koolis) läbi tulemusuuring. Kaardistati õpilaste ja vanemate ootuseid, samuti nende arusaamu kiusamise olemusest ja võimalustest kiusamisega seotud probleeme ennetada. Grupiintervjuude käigus küsitleti ka lapsi, uurides nende mõtteid, mis puudutavad positiivset ja negatiivset sotsiaalset käitumist ning võimalusi kiusamist ennetada. Augustis jagati uurimistulemuste kokkuvõtet koolidega ja koostajate loal on see lugemiseks saadaval ka Imavere PK kodulehel (vt Tugiteenused, Kiusamisest vaba kool).

Milleks on välja töötatud selline metoodika? Nagu koolitusel öeldud: kiusamise esinemine ei tähenda seda, et lapsed on halvad – kiusamine tähendab halbu käitumismustreid. Metoodika kaudu toimub positiivsete suhtlemismustrite õppimine ja omandamine. Kiusamisest vabaks metoodika keskendub grupile kui tervikule ja mõjutab laste grupitunnet. Metoodikat rakendades püütakse suurendada sallivust: ilma kiusamiseta gruppi sobivad kõik grupiliikmed ja on seal oodatud sõltumata välimusest, riietusest, rollist, võimekusest, pere taustast jne. Sageli on nii, et teoorias on lapsed tugevad ja oskavad öelda, kuidas käituda, kuid praktikas asjad ei toimi. Siinkohal peaks kaasa aitama dramatiseeringud ja rollimängud, kus lapsed saavad turvaliselt proovida erinevates olukordades olemist, rääkida tunnetest ja harjutada vajalikke oskusi.

Kiusamisest vabaks kool - see on väljakutse tervele koolimeeskonnale ja kogukonnale tervikuna. Oleme lastega ja õpetajatega sõnastanud väärtused, mis on kirjas ka kooli õppekavas. Oluline on edaspidi ühiselt läbi mõelda, kuidas on kaasatud meetodi rakendamisse kõik kooli töötajad, lapsed, vanemad, kooli ümbritsev kogukond. Mõtlemist ja arutamist vajab, kuidas lisada kooli üldtööplaani koolituselt saadud mõtted klasside ühistegevusteks.

Nagu ütleb rahvatarkus - „tark ei torma“. Seega püüame kõigega tegeleda jõudumööda ja järjepidevalt. Praeguste plaanide kohaselt on õpetajatel kavas lähiajal programmiga alustada, kaasates tegevustesse nii kolleege kui lapsevanemaid.

 

Tiina Lohur

sotsiaalpedagoog, õppealajuhataja 2017