Õpiabi eesmärgiks on toetada õpilaste arengut ja aidata kaasa põhihariduse õppekava omandamisele. Õpiabi on mõeldud lastele, kes vajavad tähelepanu, taju, mälu ja mõtlemise treeningut, funktsionaalse lugemisoskuse parandamist ja õpioskuste juhendamist. Õpiabi tunnid toimuvad pärast õppetunde.  

Õpiabirühma vastuvõtu alus on õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart, erivajadusega õpilaste õppe koordineerija ettepanek ja õppenõukogu otsus. Erivajaduse olemasolu kohta tehakse märge Eesti Hariduse Infosüsteemi.
Imavere põhikoolis on kokkulepe: erivajadusega põhikoolilõpetajale taotletakse eksamineerimiseks eritingimusi juhul, kui õpilane on osalenud viimasel õppeaastal vähemalt 90% õpiabi tundides. Sarnaseid tingimusi võib aineõpetaja võimaldada igale õpiabirühmas õppivale õpilasele igapäevases õppetöös.  

HTM määrus nr 59 (Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord) sätestab erivajadusega põhikoolilõpetajale eksamineerimiseks eritingimuste (lisaaeg, eraldi ruum, puhkepausid, õppevahendid, töökorralduste selgitamine jms) taotlemise. Üldjuhul rakendatakse eksamineerimiseks vajalikke eritingimusi õpilastele, kellele on sarnaseid meetmeid rakendatud ka igapäevases õppetöös ning kelle erivajaduse olemasolu kohta on tehtud märge Eesti Hariduse Infosüsteemi.
Eritingimustel eksami sooritamine tähendab muudatusi eksami korralduses ja/või sooritamise viisis, eksamitöö sisus erinevusi ei tehta ja see on kõikidele eksaminandidele võrdväärne. (http://www.innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid/koolidele-lopueksamitest/LE-eritingimustel-eksamineerimine#pohimotted)