Õppetöö 

Õp Ann Roots

E 11.25- 16.00
Asukoht- õp Anni klassiruum

                  

Õp Siiri Tamm
T 13.25- 16.00   

Asukoht- õp Siiri klassiruum


Õp Virve Nugis
T 13.25- 16.00
Asukoht- õp Virve klassiruum endise pikapäevarühma klassi tagaruumis.


Õp Signe Mitt
N 12.10-16.00
Asukoht- õp Signe klassiruum 

Söömine

14.10 (peale 6ndat tundi)               

Päevakava      

12.10- 13.15 õppimine
13.15- 13.25 vahetund
13.25- 14.10 õppimine
14.10- 14.20 söömine
14.20- 15.05 õppimine, tegelused
15.05- 15.15 vahetund  
15.15- 16.00 tegelused    

Pikapäevarühma töökorraldus

 

1.      Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel lähtutakse hoolekogu ettepanekutest, kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning vanemate ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti transpordivõimalustest (PGS).

2.      Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja direktori otsusega ja vanema taotluse alusel või alaealise mõjutusvahendite seaduses sätestatud juhul alaealiste komisjoni otsuse alusel (PGS).

3.      Kool võimaldab lapsele osalemise pikapäevarühmas. Lapsevanem vastutab lapse pikapäevarühmas käimise eest. Kaasa arvatud, kui lapsele on õppenõukogu otsusega õpiraskuste tõttu määratud kohustuslik osalemine pikapäevarühmas. Antud juhul jälgib kool omapoolselt lisaks lapsevanemale lapse käimist rühmas. Vajadusel võtab ühendust lapsevanemaga.

4.      Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel (PGS).

5.      Pikapäevarühmas osalemise võimalus:

·         bussilapsed (kuni 6. klassini, 7.-9. kl õpilastel on samal ajal tunnid);
·         I klassi õpilased vanemate soovil;
·         II klassi õpilased, kes on õppenõukogu otsusega määratud täiendõppevajadusega õpilased;
·         III klassi õpilased, kes on õppenõukogu otsusega määratud täiendõppevajadusega õpilased;
·         vabade kohtade olemasolul võetakse õpilasi rühma individuaalsetest erivajadustest lähtuvalt;
·         paremaks koostööks peab lapsevanem teavitama pikapäevarühma õpetajaid lapse individuaalsetest iseärasustest või muudest põhjendatud soovidest;
·         rühma täituvuse piirnorm on 24 õpilast;
·         pikapäevarühma nimekiri antud õppeaastaks kinnitatakse direktori käskkirjaga ja teavitatakse lapsevanemat.

6.      Rühma õppekorraldus.

Puudumine:

·         õpilase puudumine rühmast märgitakse e- kooli;

·         kui õpilane puudub lapsevanema avalduse või tõendi alusel, siis rühmaõpetaja kannab e- kooli puudumiseks M- muud põhjused;

·         kui õpilane ei ole tulnud rühma või esitanud lapsevanema kirjalikku teatist puudumise kohta, siis märgitakse antud päeval puudumine e-kooli. Seda näeb lapsevanem. Puudumistõend tuleb esitada kas e-kooli või õpilaspäeviku kaudu klassijuhatajale, kes märgib puudumise põhjused;

·         kui õpilane puudub rühmast põhjendamata järjest kolmel korral, edastab rühmaõpetaja info klassijuhatajale, kes võtab ühendust lapsevanemaga asjaolude selgitamiseks. Vajadusel toimub kokkusaamine erinevate osapoolte vahel (rühma õpetajad, sotsiaalpedagoog, klassijuhataja ja lapsevanem);

·         lapse osalemist pikapäevarühmas arvestatakse vastavalt huvitegevuse graafikule.

Pikapäevarühma kord:

·         töö toimub 45 minutilise õppimise ja 15 min vaheajaga vaheldumisi;

·         päevakava
12.10- 13.15 õppimine
13.15- 13.25 vahetund
13.25- 14.10 õppimine
14.10- 14.20 söömine
14.20- 15.05 õppimine, tegelused
15.05- 15.15 vahetund
15.15- 16.10 (ühel päeval nädalas kuni 16.50) tegelused (võimalusel mängud, arvutiklassis olemine, saalis olemine);

·         pikapäevarühmas saavad õpilased osaleda huviringides ja planeeritud tegevustes, külastada kooli raamatukogu, vaadata võimalusel õppefilme, valmistuda järgmiseks koolipäevaks, sportida ja viibida õues;

·         rühmast välja käiakse vaid vahetunni ajal, muul ajal toimub õppetöö;

·         külalapsed lahkuvad rühmast hiljemalt peale söömist või õppimist. Palume sellega lapsevanemal arvestada;

·         rühmas kehtib kooli kodukord, s.t. et õpilane käitub rühmas viisakalt ja ei sega teisi õppimisel. Õpilase mitterahuldava käitumise korral teavitatakse lapsevanemat e- kooli või päeviku kaudu. Peale 3 korra päevatöö rikkumist võetakse ühendust lapsevanemaga ja lepitakse kokku aeg kohtumiseks ning lahenduste leidmiseks;

·         pikapäevarühma õpilane peab käituma viisakalt, tervitades kooli õpetajaid, personali ja külalisi, ei ole lärmakas ja agressiivne, ei jookse koolimajas ringi;

·         pikapäevarühma õpilase rühmast puudumise kohta peab õpilase päevikus olema lapsevanema kirjalik teatis;

·         kui pikapäevarühma õpilane lahkub rühmast, siis teatab ta sellest õpetajale (WC);

·         pikapäevarühma õpilane on kohustatud hoidma korda oma isiklikes asjades;

·         pikapäevarühma õpilane on kohustatud hoidma ja kasutama säästlikult kooli vara: raamatud, mängud, ajakirjad, elekter jne;

·         pikapäevarühma õpilane mängib rühma tegevuse ajal ainult kooli õuel koos rühmaga, järgides seejuures hea käitumise tavasid (ei loobi prahti maha, suhtub hoidvalt loodusesse jne).

7.      Avaldus

Ära tuleb märkida rühmas osalemise päevad.

Avaldus saadetakse koolist koju lapsega. Lapsevanem võib lapse osalusest teatada ka digiallkirjastatult otse koolijuhile.

 


Imavere Põhikooli direktorile

           

Vanema andmed (nimi ja telefoni nr):

 

 

Avaldus

 

Soovin, et minu laps (nimi)....................................................................... osaleb ………….. õa pikapäevarühmas.

Päevad märkida ära: E, T, K, N.

                                                                                                                   

Kuupäev                                                                                                     allkiri: