Meie koolist

Hoolekogu


Hoolekogule võib jätta teateid või esitada küsimusi aadressil: hoolekogu@imaverepk.ee

Imavere Põhikooli hoolekogu tööplaan 2019/2020. õa

(protokoll 51 p 3)

Hoolekogu tegevuse eesmärk on saavutada 

* vastastikku kasulik ja sujuv koostöö kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide vahel, 

* optimaalsed tingimused õppeks ja kasvatuseks,

* õigeaegne ja toimiv infovahetus lastevanemate ja kooli vahel.

Arutatavad küsimused

Tähtaeg

Esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine

Jooksva õppeaasta tööplaani koostamine ja kinnitamine

Kooli 2020. a. eelarve projekt

Kooli kodukorra muudatused 

Nov 2019

Kooli vastuvõtmise tingimused ja kord 

Sisehindamise kord

Arenguvestluste kord

Õpilasesinduse töö

Veebr 2020

Õppekava muudatused

Pikapäevarühma vajalikkus ja töökorraldus

Hinnang huvitegevusele koolis

Ettepanekud õpetajate tunnustamiseks

Mai/juuni 2020

Õpitulemused ja sisehindamise aruanne

Kooli tugiteenusted (HEVKO, logopeed jt)

Arengukava muudatusettepanekud

Kooli valmisolek uueks õppeaastaks

Kokkuvõte hoolekogu tegevusest ja uue tööplaani koostamine

August 2020

Riigi Teatajas on ilmunud Järva valla määrus „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ https://www.riigiteataja.ee/akt/404012019005

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord – Riigi Teataja
www.riigiteataja.ee
Hoolekogu moodustamise kord ja töökord. Vastu võetud 20.12.2018 nr 51. Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 alusel ning arvestades koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 2 punktist 5 tulenevat volitust.

Imavere Põhikooli hoolekogu koosseis

Järva Vallavalitsuse korraldus nr 535

Järva Vallavalitsuse korraldus nr 592 

Järva Vallavalitsuse korraldus nr 150

Imavere Vallavalitsuse korraldus nr 260

Imavere Vallavalitsuse korraldus nr 253 muudatustega

Imavere Vallavalitsuse korraldus nr 221

Imavere Vallavalitsuse korraldus nr 186

Hoolekogu protokollid (number)

         

52

53 54 55 56

47

48 49

50

51

42

43 44 45 46

37

38 39 40 41

32

33 34 35 36

 

Hoolekogule võib jätta teateid või esitada küsimusi aadressil: hoolekogu@imaverepk.ee

Imavere Põhikooli hoolekogu tööplaan 2019/2020. õa

(protokoll 51 p 3)

Hoolekogu tegevuse eesmärk on saavutada 

* vastastikku kasulik ja sujuv koostöö kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide vahel, 

* optimaalsed tingimused õppeks ja kasvatuseks,

* õigeaegne ja toimiv infovahetus lastevanemate ja kooli vahel.

Riigi Teatajas on ilmunud Järva valla määrus „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ https://www.riigiteataja.ee/akt/404012019005

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord – Riigi Teataja
www.riigiteataja.ee
Hoolekogu moodustamise kord ja töökord. Vastu võetud 20.12.2018 nr 51. Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 alusel ning arvestades koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 2 punktist 5 tulenevat volitust.

Imavere Põhikooli hoolekogu koosseis

Järva Vallavalitsuse korraldus nr 535

Järva Vallavalitsuse korraldus nr 592 

Järva Vallavalitsuse korraldus nr 150

Imavere Vallavalitsuse korraldus nr 260

Imavere Vallavalitsuse korraldus nr 253 muudatustega

Imavere Vallavalitsuse korraldus nr 221

Imavere Vallavalitsuse korraldus nr 186

Hoolekogu protokollid (number)

         

52

53 54 55 56

47

48 49

50

51

42

43 44 45 46

37

38 39 40 41

32

33 34 35 36

 

Arutatavad küsimused

Tähtaeg

Esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine

Jooksva õppeaasta tööplaani koostamine ja kinnitamine

Kooli 2020. a. eelarve projekt

Kooli kodukorra muudatused 

Nov 2019

Kooli vastuvõtmise tingimused ja kord 

Sisehindamise kord

Arenguvestluste kord

Õpilasesinduse töö

Veebr 2020

Õppekava muudatused

Pikapäevarühma vajalikkus ja töökorraldus

Hinnang huvitegevusele koolis

Ettepanekud õpetajate tunnustamiseks

Mai/juuni 2020

Õpitulemused ja sisehindamise aruanne

Kooli tugiteenusted (HEVKO, logopeed jt)

Arengukava muudatusettepanekud

Kooli valmisolek uueks õppeaastaks

Kokkuvõte hoolekogu tegevusest ja uue tööplaani koostamine

August 2020